𝐁𝐀𝐎 𝐆𝑂̂̀𝐌:

🌿2 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1 đ𝑒̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝒕𝒂̣𝒊 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑫𝒆𝒍𝒖𝒙𝒆 𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏

🌿𝐴̆𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 (ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑜̂́𝑖) 🌿𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒕𝒉𝒖 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 (𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̂́𝒕 𝒅𝒆𝒂𝒍 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚)

🌿𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ : ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖, 𝑏𝑎̃𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑠𝑎̂𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠, 𝐦𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑡𝑟𝑎̀, 𝑐𝑎𝑓𝑒, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔…

Đ𝐈𝐸̂̀𝐔 𝐊𝐈𝐸̣̂𝐍 𝐀́𝐏 𝐃𝐔̣𝐍𝐆: Đ𝑎̣̆𝑡 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 2 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛.

                                     𝐴́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝘢̣̆𝘵 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 23/09/2023.

N𝙝𝒂𝙣𝒉 𝒕𝙖𝒚 𝒊𝙣𝒃𝙤𝒙 𝒉𝙤𝒂̣̆𝙘 𝙜𝒐̣𝙞 𝙘𝒉𝙤 𝙘𝒉𝙪́𝒏𝙜 𝙩𝒐̂𝙞 đ𝒆̂̉ đ𝙖̣̆𝒕 𝒄𝙝𝒐̂̃ 𝒕𝙧𝒖̛𝙤̛́𝒄 𝒏𝙝𝒆́

📲 094 231 5959/ 094 532 4949/ 094 826 1959 𝐒𝐖𝐈𝐒𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 & 𝐒𝐏𝐀

🏠44 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

🪁 https://svr-vn.com/ 📨 booking@svr-vn.com/ sales@svr-vn.com/ sales1@svr-vn.com

☎️ (+84) 252 3847 480

Contact Me on Zalo